Regulamin sklepu

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Cuda na kiju made by monia* działający pod adresem internetowym www.madebymonia.com prowadzony jest przez Monikę Pazerę prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną jako Monika’s Travel Monika Pazera i wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw, NIP 6782888556 REGON 120385286.

Siedziba firmy:
Os. Szklane Domy 1/190
31-972 Kraków

2. Definicje

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną jako Monika’s Travel Monika Pazera

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.madebymonia.com

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Produkt – dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a sprzedającym

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Kontakt ze sprzedawcą

E-mail: monikapazera@yahoo.com

Nr telefonu: 507053157

4. Składanie zamówień, wysyłka, okres realizacji zamówienia

Zamówienia przyjmowane są drogą mailową, telefoniczną bądź poprzez poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy. Zamawiać można zarówno widoczne w sklepie produkty o określonych już cechach (rozmiar, kolor czy wzór), jak i indywidualne projekty, dostosowywane do gustu klienta. W tym celu należy skontaktować się z właścicielką sklepu i ustalić projekt i cenę produktu. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem i wiąże się z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. Klient zobowiązuje się do przesłania na konto Sprzedającego umówionej uprzednio kwoty: całości lub zaliczki. W przypadku wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie złożonego już zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia klienta i zwrotu zapłaconych kosztów, pod warunkiem, że to Sprzedający ponosi winę za niemożność wykonania projektu. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy InPost, koszt standardowej przesyłki wynosi 15zł. Przy zamówieniach o niestandardowych rozmiarach, koszty wysyłki uzgadniane są indywidualnie. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie firmy.

W przypadku zakupu dostępnych wyrobów czas wysyłki to max 3 dni od chwili zsksięgowania wpłaty. W przypadku indywidualnych zamówień czas ich realizacji i wysyłki jest ustalany indywidualnie. Jeśli z nieprzewidzianych powodów przesyłka opóźni się, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Klienta.

5. Polityka zwrotów

Sklep Cuda na Kiju Made by Monia* akceptuje zwroty bez podania konkretnej przyczyny. Klient ma do tego prawo w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania produktów, które zostały przez klienta zniszczone, uszkodzone bądź w jakikolwiek sposób użytkowane. Koszty odesłania towaru do sklepu pokrywa Kupujący. Produkt w stanie idealnym należy odesłać na adres: Monika Pazera, os. Szklane Domy 1/190, 31-972 Kraków.

6. Reklamacje

Klient ma prawo do reklamacji towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem. Aby rozpocząć procedure reklamacji należy wysłać maila na adres monikapazera@yahoo.com z opisem usterki i zdjęciami uszkodzeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta twórca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

Za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu paczki twórca nie odpowiada.

7. Płatności

Płatności za zakupiony towar należy dokonać poprzez stronę internetową lub bezpośrednio na konto 97 1140 2004 0000 3102 5030 0181. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość zapłaty przez system PayPal.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Regulamin sklepu internetowego www.madebymonia.com wchodzi w życie z dniem 01.01.2021

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.madebymonia.com

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług rękodzielniczych Moniki Pazery poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Monika Pazera Monika’s Travel z siedzibą w os. Szklane Domy 1/190, 31-972 Kraków NIP 6782888556 REGON 120385286.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.madebymonia.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości dotyczących któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Cookies

Strona korzysta z następujących plików cookies

CookieDescription
cookielawinfo-checbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category „Analytics”.
cookielawinfo-checbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category „Functional”.
cookielawinfo-checbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category „Other.
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category „Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category „Performance”.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.